"Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha`m huqiq ta`limi"
kafedrasinin' ag'a oqitiwshilari:
elektron pochta: mgi_ndpi@inbox.uz
Sulatanov Alpisbay
Utegenov Jolmurza
Tilewov Erkin
Arzieva Baxit
Pirniyazova Ramuza
Saparova Gulbahar
Otenov Nariman
Pirimbetov Qalibay
Saitti duzgen Ajiniyaz atindg'i Nokis Mamleketlik Pedagogikaliq Instituti, "Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha'm huqiq ta'limi kafedrasi"
assistent oqitiwshisi E.Allambergenov @ 2013